<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPeidiwch difetha'ch brecwast.

27.1.06

Efallai efallai efallai byddai'n ymddangos ar BBC Breakfast fore Llun, ac efallai fyddai ddim. Os gai gyfle nai gadarnhau dros y penwythnos. Eitem am male models fydd o a sut llywddais i'w gwneud hi mewn diwydiant mor galed a di-drugaredd - dwi'n meddwl ta beth, roedd y manylion braidd yn scetchy. Wrach cawsant y person anghywir.


Diweddariad

Mae'n debyg y byddai ar y bocs yfory wedi'r cwbwl. Tra fydd y gweddill ohonoch yn driblan lawr eich pillow yn breuddwydio am Gymru Rydd, mi fyddai i yn Arcêd y Castell yn malu cach am fasnach teg.
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:39 pm

2 sylw:

Weles i'r eitem (tua 8:40) ond wnes i'm dy weld di. Siom! Oeddet ti mlaen yn gynharach?
sylw gan Blogger Dafydd Tomos, 1:13 pm  

Ar ôl bod yna ar gyfer 6:20, dyma fi'n ymddangos ar ddau slot tua 7:30 a tua 8:20
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 1:31 pm  

Gadawa sylw