<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan Newydd"Du bist Deutschland"

27.1.06

Mae Technorati yn cynnal rhyw fath o flog eu hunain, sy'n beth cyffredin iawn (ac amlwg braidd) gan wefannau sy'n cynnig gwasaneth i flogwyr. Fel rhywun sy'n blogio mewn iaith lleafrifol, mae'n ddiddorol weithiau gweld sut mae Blogger, Technorati a Bloglines, sydd unai'n Saesneg yn unig, neu efallai mewn 1 neu 2 iaith arall, yn 'ymdopi' (os dyna yw'r gair), neu'n ymateb i'r 100'edd o ieithoedd eraill mae pobl yn flogio ynddynt.

Mae wedi dod i sylw Technorati mai'r term sy'n cael ei ymchwilio amlaf ar hyn o bryd yw "Du bist Deutschland", sef 'Ti yw Yr Almaen' (yn Almaeneg os nad ydych wedi dyfalu). Beth yw ydi slogan sy'n cael ei ddefnyddio mewn ymgyrch marchanta os liciwch chi yn yr Almaen ar hyn o bryd i geisio ysgogi'r genedl. Iawn medde chi, ond mae mwy i'r stori, sef darganfyddiad* bod y slogan yma hefyd wedi cael ei ddefnyddio gan y Natsiaid yn y 30'au, ac felly mae wedi achosi tipyn o storm.

*Mae mymryn o amheuaeth yngln a'r dilysrwydd y dystiolaeth, ond mae'n stori gweddol ddiddorol ta beth. Mae'r llun yn edrych braidd yn iffi.

, ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:15 pm

0 sylw:

Gadawa sylw