<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDeiseb arwyddion mewn Llydaweg ar SNCF

14.2.06


Rwyf wedi derbyn e-bost gan Mair Stuart, sydd ar hyn o bryd yn sefydlu cell Cymdeithas yr Iath yn ardal Y Barri.
Daeth 3 aelod o fudiad iaith yn Llydaw i rali Cymdeithas yng Nghaernarfon ym mis Hydref, a maent yn gofyn i bobl arwyddo deiseb ar eu gwefan: www.ai-ta.org - Sinit diouzhtu evit ma vije brezhoneg 'ba an SNCF! yn galw am arwyddion dwyieithog gan SNCF.
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:40 am

0 sylw:

Gadawa sylw