<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddEwro 2008

27.1.06

Wrthi'n gwrando ar yr enwau'n dod o'r het ar gyfer gemau rhagbrofol Ewro 2008
Mae Cymru yng ngrŵp D gyda:

San Marino
Cyprus
Gweriniaeth Iwerddon
Slofacia
Yr Almaen
Gweriniaeth Siec

Bydd yn dipyn o gamp gorffen yn ail, ond petai Cymru'n gorffen yn 3ydd byddai'n gwneud lles i hyder y tîm a'u lleoliad yn y detholion. A phwysicach fyth, ambell leoliad cyfleus i deithio iddo a gemau deiniadol i ddenu'r tofreydd.

, , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:30 am

0 sylw:

Gadawa sylw