<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan Newydd'Rwy'n Cynghorydd' (ewch a fi'n ôl i'r ysgol)

6.9.07

Ar Datblogu mae Daniel yn trafod canlyniadau holiadur [PDF] a gynhaliwyd ar stondin CMC yn ystod yr Eisteddfod eleni. Roedd un o'r cwestiynnau'n gofyn os yw pobl yn darllen y tudalennau Cymraeg ar safleodd dwyieithog. Dyma'r ymatebion:
66% Pob tro
22% Weithiau
13% Dibynnu ar y darpariaeth
0% Byth
(newydd sylwi mae hyn yn adio i 101%!)
Ddoe dois ar draws gwefan I'm a Councillor (get me out of here), prosiect i addysgu plant am y broses ddemocrataidd. Byddai Dafydd yn cael ffit. I ddechrau mae'r cyrchu'n sâl, nid yw pob tudalen ar gael yn Gymraeg, ond safon y Gymraeg sy'n ddychrynllyd. Beth sy'n ei wneud yn waeth yw'r gwallau iaith, yn enwedig o ystyried ei fod wedi ei anelu at ddisgyblion ysgol.

Mewnlofnodi yng Nghymraeg

Diolch am ymweld! Yn anffodus, mae Rwy’n Cynghorydd wedi gorffen am 2006. Diolch I bawb a wnaeth cymrud rhan am gwneud hyn ein flwyddyn mwyaf llwyddianus erioed. Gobeithio wnaeth chi mwynhau yn cystal a ni!
Mae cyfarwyddiadau i athrawon yn Saesneg yn unig, ac yn waeth na hynny does dim adnoddau fel posteri, offer pleidleisio ayyb ar gael yn Gymraeg. Ffordd da o wneud plant i ddod i arfer a chael gwasaneth eilradd yn Gymraeg wrth ddelio â'g awdurdodau lleol yng Nghymru.
Yn yr un modd dwi'n cael fy siomi wrth ymweld âg ysgolion ar brosiectau busnes drwy gynllun Menter yr Ifanc a darganfod eto mai yn Saesneg yn unig mae popeth, eto yn atgyfnerthu'r neges mai saeseng yw iaith busnes.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 2:02 pm

0 sylw:

Gadawa sylw