<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddWel y diawled slei

15.8.07

Ymddengys bod yr Awdurdodau yn benderfynol y bydd yna dîm pêl-droed Prydeinig yng Nhgemau Olympaidd 2012, dim ots os yw'n groes i ddymuniad cefnogwyr Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Yn ôl Play the Game:

A precedent in the long-running dispute over whether hosts Great Britain will field a football team at the 2012 Olympic Games in London could be set at next year’s Paralympic Games in China.

Senior sources in British football claim a Great Britain (GB) five-a-side team could be entered in Beijing next year without any consultation with Scotland, Northern Ireland and Wales.

England are organising a 2012 Olympic team but the Scottish and Welsh associations will not take part without written confirmation from FIFA that it will not affect their independence. T he Irish Football Association representing Northern Ireland have not made a decision either way but could join Wales and Scotland if a GB team plays in Beijing without consultation.
Mae grŵp cefnogwyr o'r enw No Team GB ble bydd grwpiau cefnogywr y 4 glwad yn gallu cyd-ymgyrchu yn erbyn y cynllyn dan dîn yma. Os ydych yn teimlo'n gryf am y peth, cefnogwch ymgyrch No Team GB unai fel unigolyn neu fle rhan o grŵp cefnogwyr lleol.

(Diolch i /Thanks to Gareth for the links)

Labels: , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 3:39 pm

0 sylw:

Gadawa sylw