<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddOs am ryw reswm

15.8.07

yr hoffech weld fy nghyflwyniad ar ran Cymdeithas Meddalwedd Cymraeg ym Mhabell y Cymdeithasau Eisteddfod Sir y Fflint 2007, dyma fo:

Labels: , , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 3:28 pm

2 sylw:

Diddorol iawn, Rhys. Dw i wedi ysgrifennu erthygl am y blogiau Cymraeg yn Blogger.com. "Pilot study" a drafft cyntaf ar hyn o bryd, ond mi fydda i postio hi ar mlog yn fuan.

Sawl blogiau Cymraeg ydy, wyt ti'n meddwl? Mi wnes i ddarganfod 80 yn Blogger, ond mae tua 30 wedi ddim yn bywiog (about 30 weren't active, dw i eisiau dweud).
sylw gan Blogger Zoe, 9:11 am  

"mae 30 heb eu diweddaru ers amser" (yn swnio'n well na dweud "mae 30 yn farw"!)

Ar fy rhestr bloglines mae tua 120, ond mae nifer fawr, born i haneer efallai'n farw erbyn hyn. Dwi wedi dileu sawl yn barod ac dwi'n gwbod bod rhai ddim ar fy rhestr.

Ond does dim modd cadw cownt dwi ddim yn meddwl. Efallai gallwn ddechrau prosiect ar y cyd (joint project), yn casglu dolen at holl blogiau Cymraeg. Gellir defnyddio del.icio.us efallai.

Byddwn i'n amcangyfrif bod tua 160-200 blog Cymraeg wedi cael eu dechrau, ond efallai mai dim ond 60-90 sy'n dal i gael eu diweddaru.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:17 pm  

Gadawa sylw