<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPob lwc Mick

1.7.07

Mae fy ffrind Mick a'i gyfaill Sean yn mynd i gymeryd rhan yn y Le Tour Challenge ac y codi arain at yr elusen Ffibrosis systig a Latch. Mae'r ras yn dilyn llwybr y Tour de France, ac bydd yn cymeryd lle 2 ddiwrnod o flaen y ras fawr ei hun. Mae Mick wedi bod yn ymarfer ar gyfer y ras ers achau, yn treulio ei nosweithiau a penwythnosau'n becio hyd a lled de ddwyrain Cymru, mae'n ffodus iawn byw yn Nghymru sydd a digon o elltydd serth sy'n ddigon tebyg i'r Pyreneau!

Mae wedi cael caemra gan BBC Wales i gadw cofnod o'r daith, ac fe allwch ddilyn eu taith ar eu blog. Os gallwch sbario punt neu ddwy, plis cyfrannwch, mae beth mae nhw am wneud yn tipyn mwy o ymdrech nag eistedd mewn bath o ffa pôb.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 7:46 pm

0 sylw:

Gadawa sylw