<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPrion ar Nestoria

12.7.07

Tra'n chwilota'n aflwyddianus ar Google a Flickr am luniau o fy hen ysgol (Ysgol Pantpastynog, Prion), dyma fi'n dod ar draws Tai ar werth ym Mhrion ar wefan Nestoria. Mae Nestoria'n wasanaeth hysbysebu tai dros y we, sy'n sdwnsh o wybodaeth o wahanol ffynhonellau a fyddai o ddiddordeb i brynwyr. Dwi'n gyfarwydd â enw Nestoria gan mai cwmni CodeSyntax (creuwyr Tagzania) sy'n gyfrifol am ochr mapio'r wefan.
  • Gallwch ddewis i'r map ddangos
  • gorsaf tren agosaf, ysgolion agosaf
  • eich cynrychiolydd seneddol agosaf (ond nid eich AC)
  • lluniau o'r ardal
  • beth yw'r band treth lleol (gan ei gymharu â chyfradd Lloegr gyfan!)
Efallai bod ychydig o waith gan y cwmni i wneud y wefan yn berthnasol i Gymru, ac efallai y gwnaf awgrymmu hyn iddynt.

Prion - property for sale
- 2+ beds

'Nestoria

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 7:51 am

2 sylw:

Dest ti'n ar draws gwefan diddoral iawn yn wir, wyt ti'n meddwl mudo yn fuan? Fy hoff ydy 'J' ond d'ydw i ddim yn hoffi'r werth.
sylw gan Blogger James, 12:42 pm  

Dwi'n meddwl mwy a mwy am symud yn ôl i'm ardal genedigol (efallai ymhen 12-24 mis - ond dwi wedi bod yn dwedu hynna ers 12 mis yn barod!), ac felly dwi'n cadw llygaid ar brisiau tai yr ardal pob hyn a hyn.

Er mod i'n byw mewn ardal go desireable o Treganna (sef ghetto Cymraeg y brifddinas!), mae prisiau tai yn Prion yn uwch gan fod llawer o pobl ardaloedd Caer, Lerpwl a Manceinion yn dymuno 'downseisio' a symud i gefn gwlad ddim yn rhy bell o'u gwaith :-(
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 1:14 pm  

Gadawa sylw