<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlog-gwrdd yn yr Eisteddfod unrhywun?

30.6.07

Doedd yr ymateb ar maes-e ddim yn grêt, ond oes na fwy o ddiddordeb rwan? Fel y soniais ar maes-e, mae gan Cymdeithas Meddalwedd Cymraeg slot awr ym Mhabell y Cymdeithasau ar y prynhawn Mawrth rhwng 4 a 5:00pm, a bydda i'n ceisio llenwi'r bwlch yn siarad am 'Y Blogwyr a'u Rhithfro'. Awgrym CMC oedd y byddwn yn cynnal y blog-gwrd yno wedyn, oherwydd
a) mae'n anhebygol y bydd digon o le ar stondin CMC eleni fel llynedd
b) byddai dim arall ymlaen ym Mhablell y Cymdeithasau ar fy ôl i

Dwi ddim yn meddwl byddai pnawn Mawrth yn debygol o ddenu cymaint a bloggwrdd diwedd wythnos + mae'n debyg bydd darlith arall ar fy ôl i pnawn Mawrth (Dafydd Wigley yn cyflwyno darlith BARN)

Mae CMC yn cwrdd eto ar yr 11eg o Orffennaf i geisio cwbwlhau trefniadau'r Eisteddfod. Hoffent gynnwys hysbyseb blog-gwrdd mewn unrhyw ddeunydd byddant yn paratoi.

Felly,
a) sgin rhywun awydd blog-gwrdd? (mae mwy o Wicipedwyr [sll?] wedi dangos diddordeb)
b) sgin rhywun awgrymiadau am ddyddiadad (ac amser a lleoliad)?

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 5:30 pm

1 sylw:

bygyr it - gawn ni gyfarfod yn y bar ar bnawn dydd Sadwrn.

Flwyddyn diwethaf roedd na pabell o rhyw fath, felly comandirio honna a fyddwn ni'n iawn.
sylw gan Blogger Mei, 6:13 pm  

Gadawa sylw