<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlogiau Newydd

28.5.07

Ansicrwydd: blog newydd prysur gan flogiwr sy'n byw yn Lloegr ac ond wedi ymweld â Chymru unwaith. (Licio'r tagline: 'Arteithio'r iaith ers 2005...rwan yn gyhoeddus')

Corddi'r Dyfroedd: blog rantio Huw Waters ble mae'n dweud ei ddweud ar beth sy'n bod gyda phawb a phopeth - dyma beth gafodd blogiau eu creu ar eu cyfer. GO HUW!

Dwi Eisiau Bod Yn Americanwr: Blog wedi ei ysbrydoli gan Dwi eisiau bod yn Gymro, ond mae'r awdur eisiau symud i'r cyfeiriad arall. Ar y dechrau meddyliais mai rhyw fath o spoof o flog Chris oedd am fod, ond mae'r awdur wedi syrffedu ar dywydd a phrisiau tai Cymru/Prydain, a'r ffaith bod i rhywun gyfiawnhau siarad Cymraeg yng Nghymru'n feunyddiol.

Siwtces Taid: Dyma un difyr, sef blog gan Alan, sy'n ceisio darganfod mwy am hanes teulu ei daid drwy ddefnyddio cynnwys hen siwtces ei daid.

Mae’r blog yma’n ymdrech i ddarganfod mwy am deulu fy nhaid, William Owen, yn bennaf drwy drychu drwy’i hen siwtces. Roedd William Owen (1901-1986) yn frodor o Rhosgadfan, Arfon.

Gobeithio i gynnwys y siwtces gynnau sbardun i gychwyn hel achau ac ymchwilio ymhellach i hanes fy nheulu.

Alan Vaughan Hughes

Mae cyfieithiad Cymraeg o Nireblog yn barod ac mae ambell flog Cymraeg yn ei ddefnyddio'n barod*:

Ubuntu Cymraeg: Blog yn esbonio sut i osod ferswin Cymraeg Ubuntu ar eich cyfrifiadur (wedi'w ysbrydoli gan flog y Profiad Ubuntu Basgeg)

Clwb Cerdded 2YQ: Blog ar gyfer clwb cerdded Cymraeg yng Nghaerdydd

Blog Meddal: Newyddion diweddaraf gan Meddal

* Er y cafodd fersiwn Llydaweg o Nireblog ei gyfieithu ar ôl yr un Cymraeg, mae tipyn mwy o flogiau arno'n barod, er mae efallai doedd fawr ddim blogiau Llydaweg yn bodoli cynt.Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 6:48 am

5 sylw:

Diolch am y dolen. Cei di un yn ôl.

Er nad ydyw'n gyfrinach, na tydwi'n ei gyhoeddi ond fi sydd hefyd yn rhedeg newydd*sbon.

Credaf fod pobol yn tueddu i droi yn erbyn pobol pan maent yn ymwybodol o'u safbwynt gwleidyddol, er fy mod yn ceisio bod mor niwtral gyda Corddi'r Dyfroedd.
sylw gan Blogger Huw Waters, 6:51 pm  

Mae cwpl o'r dolenni ma yn darllenaid diddorol. Un o'r dyddiau 'ma, gobeithaf darganfod mwy am hanes teulu fy naid pwy byw yn Tredegar hefyd.
sylw gan Blogger James, 3:26 pm  

Wel dwi'n mwynhau ei ddarllen Huw (a newydd*sbon pan'n mae'n cael ei ddiweddaru!). Diolch am y ddolen.

Falch bod ti'n eu mwynhau James, hen bryd i ti ddechrau ail-flogio ;-)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 6:28 am  

Dolenni da - dw i'n mwynhau ymweld a blogiau Cymraeg newydd. Wrth gwrs, mae'n hen bryd i fi ddiweddaru fy mlog fy hun...
sylw gan Blogger a. fortis, 9:45 pm  

Fydd o'n cael ei ddiweddaru'n amlach rwan, gan fy mod ar gwylie'r haf. Wedi gorffen f'arholiadau!
sylw gan Blogger Huw Waters, 6:21 pm  

Gadawa sylw