<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan Newydd'Y Byd' i fod ar gael ar y we

5.6.07

Cyhoeddiad ar flog Y Byd y bydd modd i danysgrifwyr ddarllen y papur newydd yn llawn ar y we.

Bydd tanysgrifwyr yn derbyn y papur trwy gyfrwng eu siop leol, ac yn cael mynediad hefyd i ran arbennig o’r wefan lle bydd y papur cyfan yn ymddangos [fy mhwyslais], yn ogystal ag archif o’r papur.

(bydd pawb arall yn medru darllen y wefan – ond nid y papur cyflawn)

I’r rhai sydd yn dymuno derbyn y papur ar y we yn unig, bydd modd tanysgrifio am bris gostyngol.

Bydd hefyd yn rhatach tanysgrifio iddo tros y we yn unig. Bydd tipyn o drafod am hyn dwi'n siwr.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 1:43 pm

1 sylw:

Dw i newydd derbyn llythr trwy'r post o'r Byd wythnos diwetha yn fy annog i gefnogi'r bapur. Rhyfedd iawn. Dw i meddwl bod nhw'n casglu fy ngwybodaeth o Cymuned.
sylw gan Blogger Tom Parsons, 3:30 pm  

Gadawa sylw