<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddUn o ddarllenwyr Blogiau Cymraeg o UDA ym Mangor

27.6.07

Stori wych ar flog Dogfael am sut bu iddo gyfarfod ag Emma Reese o Oklahoma drwy hap tra'n cael ei frecwast mewn neuadd preswyl ym Mangor.

Mae Emma yn aelod o maes-e ac yn gadael sylwadau ar sawl blog Cymraeg. Ar hyn o bryd, mae hi ar gwrs preswyl Cymraeg ym Mangor, ac yn bwriadu ymweld ag Aberystwyth (a Chaerdydd?). Os digwydd i chi ei gweld, cofiwch ddweud helo wrthi.

Ar yr un trywydd, mae Omniglot (Simon), draw yn Llambed ar hyn o bryd ar gwrs preswyl Cymraeg hefyd.

Labels: , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 6:47 am

1 sylw:

Mae'n ryfedd pa mor fach yw'r byd. Gobeithio cymryd rhan yng nghwrs Cymraeg yn Llambed hefyd rhywbryd yn 2008.

Diolch ym yr enwebiad ynglyn â gwobrau blogio ar Maes-e, gyda llaw. Paid â becso, dydy f'ystyried fel "Americanwr Cymreig" ddim yn fy mhechu! Yn America, Cymro, neu rywun a ddaeth draws y "pond" ydw i; yn ôl yng Nghymru, mae rhai yn f'ystyried fel Americanwr.

Gadawa sylw