<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDim ond ffurflen oeddwn eisiau

3.6.07

Tra yn y gogledd am ychydig dyddiau cefasi alwad ffôn gan gyd-weithiwr yn dweud bod John swyddfa'r Gwasanaeth Llysoedd yn Llundain wedi ffonio, eisiau i mi eu galw ar frys. Dwi wedi cael fy nghalw i fod ar reithgor yn yr wythnosau nesaf. Daeth gorchymun dwyieithog drwy'r post a dyma fi'n naturiol yn cwbwlhau'r ochr Gymraeg. Dyma fi wedyn yn derbyn pecyn gyda manylion pellach yn Gymraeg yn unig, llyfryn gwybodaeth dwyieithog a ffurflen ad-dalu cyflog uniaith Saesneg i'm cyflogwr lenwi. Gan mod i'n gwiethio mewn gweithle Cymraeg ei iaith, dyma fi'n anfon e-bost (Cymraeg) yn gofyn am ffurflen Gymraeg. Dyma fi'n galw John a dyma'n sgwrs
Fi: It's Rhys Wynne here, I understand you called my work wanting to speak to me
John: Yes, you've sent us an e-mail but it's in Welsh and we don't understand Welsh
Fi: I was under the impression that I'm allowed to contact the Courts Service in Welsh if I prefer to.
John: But then we have to send it to be translated and it takes time. What does the e-mail say?
Fi: You've sent me a loss of earnings form in English, I work for organisation that operates through the medium of Welsh and I'd like a form in Welsh for my employer.
John: I don't think we've got one in Welsh
Fi: Oh (doeddwn i dim mewn tymer i ddadlau)
John: I'll see what I can do
Fi: Thank you very much
Typical fi, a typical Cymry Cymraeg. Fi'n eu ffonio nhw'n nôl a cael fy ngorfodi i gyfieithu e-bost fy hun i'r Saesneg, cael clywed mae'n debyg nad oes ffurflen Cymrag ar gael ac yna dwi'n DIOLCH i'r boi!

Ta beth, erbyn i mi gyrraedd nôl i Gaerdydd, roedd ffurflen Gymraeg wedi'w bostio (o'u swyddfa nhw yng Nghaerdydd). Popeth yn iawn yn y diwedd efallai ond sôn am drafferth rhaid mynd iddo i gael rhywbeth yn Gymraeg.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 1:22 pm

4 sylw:

Dwi'n gwybod be ti'n feddwl.

Ar un llaw dwi'n deud chwarae teg i'r boi am ffonio, yn hytrach na dragio'r peth allan - ond ar y llaw arall, pam ddim jyst cael rhywun sy'n siarad Cymraeg i ddarllen eu ebost!
sylw gan Blogger Mei, 9:06 am  

Efallai roedd yn poeni ei fod yn rhywbeth pwysicach na allai aros (ond byddwn wedi ffonio petai)

Ond, byddai'n gwneud lot mwy o sens i bethau sy'n cael eu hel i pobl Cymru gael ei weinyddu yng Nghymru.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 11:05 am  

Doniol, ond tipyn bach yn drist hefyd. Yma yn California, mae pobl sy'n siarad Sbaeneg yn cael problemau eto o bryd i'w gilydd gyda ffurfiau, ayyb, er bod (in theory) llawer o bobl yma'n gallu siarad Sbaeneg. Ond dydy Sbaeneg ddim yn iaith swyddogol (eto)...ac mae rheolau "English only" yn bwynt i'w ddadlu rhwng rhyw bobl.
sylw gan Blogger a. fortis, 6:34 pm  

Dwi'n deall bod sawl talaith unai wedi'n ddiweddar, neu'n bwriadu dod a deddfwriaeth 'Saesneg yn unig' i rym yn y dyfodol agos. Roedd Rhodri Nwdls (Rwdls nwdls) wedi blogio m y peth wythnos yma.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:33 pm  

Gadawa sylw