<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMwy o flogiau newydd

4.6.07

Gan fod yr ymateb i'r rhestr diwethaf wedi bod yn dda dyma fwy i chi

Dau yn Saesneg yn gyntaf, ond rhai pwysig iawn gan eu bod yn trafod technoleg o berspectif Cymreig a Chymraeg.
eNewyddion gan Basheera Khan o Ping Wales gynt

Me Myself Why? gan Kevin Donnelly. Mae'n gwneud llawer o waith ar leoleiddio meddalwedd i'r Gymraeg. Mae'r Meddaliadur yn edrych yn gyffrous. (CAD yn Gymraeg unrhywun? - sgroliwch lawr am sgrinluniau)
Yn ôl i'r Blogiau Cymraeg
Blog technoleg Mei, ble bydd Mei yn postio am bethau technoleg o hyn ymlaen. Post diwethaf am RSS yn must read os nad ydych yn gyfarwydd a beth yn union mae'n dda i.

Sion Owain, blog gan, erm...Sion Owain. Dwi'n dyfalu ei fod yn dod o lannau Clwyd, ac felly'n gyn ddisgybl Ysgol Glan Clwyd fel fi, Mr Gasyth a Linda (?). Mae Sion hefyd wedi dechrau blog am Chwaraeon.

Petha' Bach, blog am amryw o bethau
Reit, na ddigon am rwan. Gobeithio bod rhywun yn pasio rhain i gyd ymlaen at Aran ar gyfer y Blogiadur (sy'n edrych yn secsi iawn ar ei newydd wedd)!

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 1:45 pm

3 sylw:

ia, cyn disgybl Glan Clwyd - ac un o nifer fach sy'n siarad Cymraeg yn Prestatyn!
sylw gan Blogger Sion Owain, 3:12 pm  

Cywir Rhys...finna hefyd yn gyn ddisgybl o Glan Clwyd :)Amser maith yn ôl !
sylw gan Blogger Linda, 10:51 pm  

Damia, sut ddes ti ar draws hwnna?

Dwi di bod isho'i lenwi â chynnwys cyn gwneud "cyhoeddiad".

Dwi'n falch bod yr erthygl RSS o ddefnydd :-)
sylw gan Blogger Mei, 2:27 pm  

Gadawa sylw