<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddStwnsh Sain Ffagan

21.5.07

Dwi heb ei orffen ei goginio eto, ond meddwl bod y blog yma ac ambell flog Cymraeg yn dawel, felly...

Cynhwysion:
Lluniau Sain Ffagan o Flickr*
Eitemau Sain Ffagan o Casglu'r Tlysau
Ambell ddolen o wefan swyddogol Sain Ffagan
Manylion o wefan BBC South East


Cyfarwyddiadau:
Rhowch yn y popty (Tagzania) am 5 munud, a'i dagio gyda sainffagan ac hefyd y flwyddyn adeiladwyd, nes bod llun a dolen at wybodaeth am bob adeilad ar safle'r amgueddfa. [mwy o fanylion]

Serving Suggestion:

sainffagan tagged map by user - Tagzania

*Dwi'n sylwi mod i'n nabod y rhan fwyaf o gyfranwyr lluniau Sain Ffagan ar Flickr. h.y. dwi wedi unai dod ar draws eu blogiau neu manet yn aelodau o maes-e.


This is a mash-up for the Welsh Folk Museum at Sain Ffagan (or 'Sain Fagan National History Museum' as it's been re-branded in English), using social networking sites Tagzania and Flickr, and also public funded sites like BBC, Gathering the Jewels and the museum's official website. You can help me finish it by using the tag 'sainffagan' and the construcion date of the building if known.

Labels: , , , , , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 2:21 pm

0 sylw:

Gadawa sylw