<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan Newydd4 Drama fer. Caerdydd 17-19.5.07

16.5.07

Cwmni inc yn cyflwyno A4

Pedair drama fer gyfoes gan awduron newydd yn Neuadd Llanofer, Treganna

17, 18 & 19 Mai 2007

Tocynnau £7 / £5
Es i weld eu cynhyrchiad diwethaf (nol yn 2005!) a'i fwynhau yn fawr.

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 9:10 am

1 sylw:

Mi welis hwn neithiwr. Yr gyntaf yn dda, yr ail yn dda ac yr un olaf yn dda. Yr drydedd oedd yn wael iawn.
sylw gan Anonymous Anonymous, 8:52 am  

Gadawa sylw