<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTymor arall drosodd, creisis arall drosodd.

13.5.07

Mond rwan dwi'n cael cyfle i lawrlwytho fy lluniau o'r gêm rhwng Wrecsam a Boston penwythnos diwethaf ble roedd yn rhaid i'r ddau dîm ennill i sircrhau aros yn y gyngrhair.

Roedd dau flogiwr arall yno hefyd.

Yn y cyfamser dyma fi'n chwilio am luniau o'r diwrnod ar Flickr, a darfod, rhain, rhain a rhain.

Dyma fferfrynau o'r tri casgliad:


Un cefnogwr am ddangos ei werthfawrogiad i Danny Williams mewn ffordd arbennig!


Un cefnogwr yn methu erdych wrth i Wrecsam unioni gyda chic o'r smotyn. Y Kop yn orlawn ar gyfer y gêm gynrhair olaf o'i flaen yn ei ffurf bresenol cyn iddo gael ei ddymchwel yn yr haf.


Llun hollol cawslyd gan Gary o'i gyd sylwebwyr ond un sy'n dod a gwên i'm gwyneb. Daeth Nic Parri allan efo un o'i berlau wedi'r gêm: "Gorffenodd Chris Llewelyn y gêm yn ei fest, ond fyddai'm gwahaniaeth gan neb petai wedi gorffen y gêm ond yn gwiso'i ddrons"!

Labels: , , , , , , ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 3:30 pm

0 sylw:

Gadawa sylw