<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddSioe 'Gwledydd Bychain' ar Radio Cymru

22.4.07

Mae cyfres diddorol o'r enw Gweldydd Bychain ar Radio Cymru ar hyn o bryd:
Mae Bethan Gwanas yn codi ei phac ac yn teithio i'r Gwledydd Bychain mewn cyfres newydd ar BBC Radio Cymru.
Darlledir ar ddydd Sul am ganol dydd, ac eto ar nos Fawrth am 6pm.

Cewch eich tywys i Wlad y Basg, Llydaw, Norwy a Quebec wrth i'r awdures a'r ieithydd o ochrau Dolgellau gynnig cip olwg ar eu cymdeithasau gwahanol a rôl y fam iaith o'i fewn.

O'r holl sefyllfaoedd y daeth hi ar eu traws, y gyfundrefn a'r agwedd yng Ngwlad y Basg gynigiodd yr ysbrydoliaeth fwyaf i Bethan. Y wlad hon sydd o dan sylw yn y ddwy raglen gyntaf.
Mae posib gwrando ar pob sioe ar-lein am 7 diwrnod, yn anffodus mae'r sioe cyntf yn mynd i gael ei ddileu heddiw/neu yfory. Ynddo mae Bethan yn sôn am sefyllfa Gwlad y Basg. mae'n canolbwyntio ar addysg, defnydd yr iaith ymysg yr ifanc a'r perthynas rhwng iaith ag cenedligrwydd, ac hefyd cyfweliad â Martxelo Otamendi, golygydd presenol Berria, a gafodd ei arteithio pan yn golygydd Egunkaira.

Labels:

postiwyd gan Rhys Wynne, 6:11 am

0 sylw:

Gadawa sylw