<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlog The Monarchist

21.2.07

Tra'n darllen blog Blamberbell Briefs dyma fi'n dod ar draws sylwadau (digon diflas) gan rhyw Neil Welton. Roedd yr enw'n gyfarwydd, felly clicias ar ei broffeil Blogger a darganfod mai'r person tu cefn i'r mudiad-un-person Monarchy Wales* ydoedd.

*RHYBYDD - Ewch i nôl bwced cyn cliclio ar y ddolen

Gan gymeryd mai nid cyfrif ffug ydyw, oed y creadur yw dim ond 33 - cymerais i mai rhyw hen foi yn ei 60'au ydoedd.

Ta waeth, os (fel fi) chi'n meddwl fod y cach ar wefan Monarchy Wales yn uffernol, tydi o'n ddim i'w gymharu â'r blog The Monarchist y mae Neil Welton yn cyfrannu ato. Wir dduw, oes gobaith i'r bobl yma?

,
Generated By Technorati Tag Generator

Labels: ,

postiwyd gan Rhys Wynne, 11:28 am

2 sylw:

PFFT!!! Hi hi!!

"4. By not speaking Welsh regularly our Prince is more representative than many of these politicians. 75% of people in Wales do not use the Welsh language." fan hyn
sylw gan Blogger Rhodri, 4:49 pm  

ddim...yn...gall
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 4:58 pm  

Gadawa sylw