<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddHwyl Fawr Ping Wales

28.2.07

Roedd e-bost yn fy mewnflwch heddiw gyda'r newyddion trist canlynol:
It’s with sadness and regret that I must announce that as of today, Ping Wales has closed.
Roedd Basheera Kahn (golygydd gwefan Ping Wales) wedi bod yn gwenud gwaith da iawn yn hyrwyddo cynyrch a tueddiadau TG o Gymru. Dwi'n bell o fod yn arbennigwr ar y maes na syniad beth sy'n diwgwydd yn y sector, felly roedd yn neis gallu clywed am wahanol ddatblygiadau. Roedd yn wefan gwbwl annibynnol ac roedd yn trafod y diwydiant mewn cyd-destun Cymreig, rhywbeth nad sy'n cael ei wneud maen llawer diwydiant yng Nghymru.
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:24 am

0 sylw:

Gadawa sylw