<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddNewid i Blogger newydd yn ddidrafferth

14.2.07

Mae'n debyg mai fi yw un o'r pobl diwethaf i newid fy nghyfrif drosodd, ond dyna yw fy natur i sef osgoi gwneud rhywbeth nes bod wir rhaid. Fy rheswm dros beidio gwneud oedd poeni beth fyddai'n gwneud i'm patrymluniau. Yn y diwedd doedd dim eisiau i mi boeni, gan fod popeth (fel y gwelwch ar y blog yma) yn edrych yr un fath. Er os dwi eisiau defnyddio elfennau ychwnaegol y Blogger newydd, rhaid uwchraddio'r patrymlun, ac mae hyn yn cyfyngu dewis, ac yn golygu eich bod yn colli pethau fel dyddiadau Cymraeg, ac unrhyw waith cyfieithu arall - er mae'n haws gwneud rhai addasiadau sylfaenol rwan.

Un o'r prif bethau newydd sydd ar gael yw 'Labeli' (sef dull o gategoreiddio pyst). Tydi hyn ddim yn rhywbeth defnyddio i'r mwyafrif o flogiau, ond mae hyn yn rhywbeth dwi wedi bod eisiau ar gyfer Dysgwyr De Ddwyrain, fel bod pobl yn gallu ymchwilio yn ôl math o weithgaredd/digwyddiad neu yn ôl sir/tref. Tydi'r ffordd mae'r labeli'n cael eu danogs (gwele'r llun ar y chwith) ddim yn ddeiniadol iawn - a gall fynd yn restr hir. Drwy ddefnyddio'r cyfarwyddiadau yma, gall eich labeli ymddangos fel 'cwmwl labeli' (tebyg i gwmwl tagiau) - gweler llun ar y dde.

Mae yna ambell beth arall defnyddiol, sef y gallu i ddangos porthiant o wefannau eraill. Dwi wedi cymeryd porthiant o restr digwyddiadau Mentrau Iaith y de ddwyrain.

, , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:26 am

0 sylw:

Gadawa sylw