<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGwglbomio Dairygold

14.2.07

Wedi ei godi o Morfablog.
Wedi cael ebost gan Owen Llew ac Euros Lewis sy’n gofyn i mi glicio ar linc Google i’w gwefan brotest Dairygold, ond meddwl falle byddai rhoi linc i’r peth yma yn cael mwy o effaith Googlebomiaidd.

Os wyt ti am godi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch i sicrhau dyfodol hen ffatri Dairygold yn nyffryn Aeron, beth am flogio amdano, a chynnyws y gair Dairygold yn y linc?Mae trafodaeth am hyn ar y maes.
Dwi ddim am ail-adrodd yr holl hanes yma, gan ei fod i gyd ar gael mewn mwy o fanylder ar wefan ymgyrch Dairygold, ond mae hyn jyst yn un engrhaifft arall o gwmniau rhyngwladol yn symud o wlad i wlad er mwyn casglu'r grantiau sydd ar gael ac yna diflannu - ac hefyd mae'r llywodraethau yn rhy ddwl/llwyaeth/araf i'w rhwystro.

, , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:47 am

2 sylw:

Rhy hwyr i googlebomio, mae nhw wedi adnewyddu eu algorithms i atal y math yma o beth.
sylw gan Blogger Mei, 3:11 pm  

Wel damia, does na'm modd cael hwyl o gwbwl dyddie 'ma. (Nid mod i'n disgwyl gwneud unrhyw wahaniaeth chwaith)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 3:59 pm  

Gadawa sylw