<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddLlygedyn o obaith?

14.12.06

Stori ar Hippyshoppper am gangen McDonald's yn nhref Tavistock, Dyfniant yn cau oherwydd doedd fawr neb eisiau bwyta eu sothach. Doedd dim ymgyrch na dim yn erbyn y lle, mond bod yn well gan bobl fwyta bwyd lleol blasus o'r Farchnad Fwyd.
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:33 pm

3 sylw:

Llygedyn o obaith yn wir! Dw i'n falch i glwyed am hyn. Gwych! Ella mae'n gobaith yn ein ardal ni i gorfodi'r sbwriel allan. Mae Efrog Newydd yn cael eu cam cyntaf twry neud gwaharddiad "hydrogynated oils" mewn bwytai yn y dinas. Felly, KFC yn bwriadu yn mynd. Hwre!
sylw gan Blogger Tom Parsons, 3:29 pm  

Dyma'r dolen i'r stori
sylw gan Blogger Tom Parsons, 4:43 pm  

Efallai the tide is turning felly, ond yn araf bach. Da clywed bod awdurdodu yn defnyddio deddfau yn anuniongyrchol i effethio ar y wniau hyn.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 5:04 pm  

Gadawa sylw