<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddTimberland yn prynnu Howies

5.12.06

Dwi dim yn siwr beth i'w wneud o'r newyddion ar Greenguy bod Howies wedi'w werthu i Timberland. Mae Timberland yn gwmni anferth (gwerth £1 biliwn yn ôl erthgyl diddorol yma yn y Times echdoe), sy'n ceisio trawsnewid ei ddelwedd yn gorfforaethol yn ogystal a'u cynnyrch.

,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:38 am

1 sylw:

Och. Dyna swigod arall wedi'i byrstio, a'r unig rheswm unigryw (eu bod nhw'n gwmni Cymreig) dros brynu stwff howies wedi mynd.

Pob lwc iddyn nhw, ond pob hwyl iddyn nhw hefyd.
sylw gan Blogger Nic Dafis, 2:11 pm  

Gadawa sylw