<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddAs used on the famous Nelson Mandela (sioe Mark Thomas)

3.12.06

Prynannais docynnau i weld Mark Thomas yn Theatr y Sherman dros fis yn ôl, a bron anghofio mai nos Fercher yma mae'r sioe. Mond ar y teledu dwi wedi ei weld o'r blaen, ond aeth Geraint i'w wylio y tro diwethaf ddaeth i Gaerdydd a'i ganmol yn fawr, felly dwi'n edrych ymlaen.
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:44 pm

3 sylw:

Fe es i'w weld yn Abertawe wythnos diwethaf ac fe lwyddodd, heb gymorth prop na ffilm, hoelio fy sylw am ddwy awr a hanner bron. Un o'r cyfathrebwyr gorau dwi erioed wedi dod ar ei draws.

Dwi'n siŵr y gwnei di fwynhau (os elli di ddefnyddio'r gair 'mwynhau' i ddisgrifio sioe sy'n ymwneud â llygredd o fewn y diwydiant arfau).

Mae ei acen Gymreig yn hollol rybish cofia :)
sylw gan Anonymous Rhys, 8:22 pm  

Fe welais i fe yn Abertawe hefyd. Sut aeth y sioe Caerdydd, felly?

Telsa
sylw gan Anonymous Anonymous, 4:29 pm  

Mi wens i ei fwynhau. Daeth Sarah gyda fi ac roed hi'n poeni na fyddai hi'n ei hofi gan ei fod yn trafod pynciau gwleidyddol, ond fel dywedodd Rhys (arall), mae rhywsut yn gallu gwneud i rhywbeth mor ddwys swnio'n ddoniol. Teimlais bod y set braidd yn hir, ond mi reoddwn i'n flinedig beth bynnag.

Dyma fo'n 'ceisio' dynwared acen de Cymru tro yma hefyd - heb fawr o lwyddiant 9er fod o'n falch iawn o'i hun - typical Llundeiniwr!)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 5:02 pm  

Gadawa sylw