<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddEnnillwch dalebau Howies a People Tree am gwbwlhau arolwg

14.12.06

Ar wefan y New Consumer mae dolen at arolwg gan Brifysgol Caledonia yn Glasgow. Mae'r holiadur yn gofyn am eich agweddau tuag at brynnu dillad wedi eu gwneu mewn sweatshops, a beth yw eich barn am y wybodaeth sydd ar gael i'ch helpu i wneud penderfyniad moesegol.

Tydi'r ffordd mae'r holiadur wedi'w lunio ddim yn dda ofnadwy, ond yn ogystal a chynorthwyo gyda'r gwaith ymchwil, fel allwch ennill rhai o'r canlynol:
two separate £100 vouchers for People Tree (one donated by People Tree),

two
separate £100 vouchers for Howies (one donated by Howies),

one £50 voucher for gonegreen,

one Ranger solar/dynamo FM/AM radio (donated by gonegreen),

two
separate £25 vouchers for Neal’s Yard, and

Fair Trade shopping bags (4 donated by Rainbow Turtle).
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:22 am

3 sylw:

Diolch am ti'n cywiriadau. Ydy yn helpu.
sylw gan Blogger Benjiman, 6:07 pm  

 chroeso (you're welcome)

For some reason I can't leave a comment on your blog at the moment (well not on any Blogger BETA blog for that matter, but here's a comment I tried to post in reply to your latest posting:

Dwi wedi gweld Draganfall yn chwarae'n fyw (playing live) unwaith yn Clwb y Bont, Pontypridd. Roedd nhw'n ok, ond nid fy hoff steil o gerddoriaeth (not my favourite stlye of music)

Os ti eisiau clywed cerddoraieth pop/rock/hip-hop Cymraeg, dyma safle da:
www.bandit247.com

Fy hoff fand i ar hyn o bryd yw Radio Luxenbourg
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:42 am  

Mae'r safle www.radio amgen yn dda hefyd am hip-hip Cymraeg.
sylw gan Blogger Tom Parsons, 2:07 pm  

Gadawa sylw