<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDIY + Flickr = Instructables

11.12.06

Dwi'n hoffi'r syniad tu cefn i Instructables, ble mae defnyddwyr yn rhannau syniadau, dyluniadau a chyfarwyddiadau o wahanol pethau maen't yn greu. Fel yn Flickr gallwch adael sylwadau ac mae gwahanol Grwpiau . Nid dim ond syniadau DIY (fel dodrefn) yn unig sy'n cael eu rhannu, ond syniadau celf, a thipiau ar ddefnyddio meddalwedd a rhyseitiau. Fel unrhyw wefan Web2.0 werth ei halen mae'n defnyddio tagiau ;-).

, , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:22 pm

1 sylw:

Dwi'n hoff iawn o'r ffrwd instructables, ond mae'r risetiau yn mynd ar fy nerves.

Dwi'n tanysgrifo i ddysgu am bethau diddorol, a'i ar bbc.co.uk/food os dwisho rysetiau.
sylw gan Blogger Mei, 8:33 am  

Gadawa sylw