<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddPigogflog a blogiau eraill

27.7.06

Newydd ddarganfod blog Cymraeg o'r enw Pigogflog. Mae'n gwneud yn union beth mae'n ddweud ar ochr y tin. Mae'n flog newydd, ond mae'r ddau bost cyntaf yn rhai craff yn rhoi beirniadaeth ar Strategaeth Sector Preifat newydd y Bwrdd ac yn talu sylw ar bolisi iaith nwydd awdurdod Hedldu Gogledd Cymru. Da.

Mae ambell flog Cymraeg arall wedi ymddangos ar fy radar yn ddiweddar ond dwi heb drafferthu blogio amdanynt, dyma nhw ar fy rhestr bla.s.us. Un sy'n sefyll allan (o ran y sefyllfa efallai yn hytrach na'r ansawdd) yw Scribbles gan Gymraes yn yr Antartig.

GOL:
Sut allaf fod wedi anghofio Blog Richard Brunstrom (Prif Gwnstabl Gogeldd Cymru). Mae'n blogio'n Gymraeg yn ogystal a Saesneg, ond does dim ffrwd i'w weld, sy'n tipyn o boen.

, , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:28 am

1 sylw:

Diolch am yr hysbys!
sylw gan Blogger Pigogwr, 3:34 pm  

Gadawa sylw