<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddYfwch gwrw i achub CPD Wrecsam

2.6.06

wstBennoswstTommys

Er bod newyddion calonogol am berchenog newydd i'r clwb, mae Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam yn dal yn awyddus i godi arian i gynorthwyo'r clwb gyda costau ac hefyd i fuddsoddi yn y clwb fel bydd ganddynt ddylanwad fel cyfrandalwr yn y dyfodol. Dyma gyfraniad gall unrhywun (dros 18 oed wrth reswm!) wneud sef yfed dros y clwb.

O ddatganiad i'r wasg:
Wrexham Supporters Trust and the Jolly Brewer Microbrewery have combined to produce 2 new beers, one is names "Benno" after the 90's goal machine and the other is names "Tommy" after Wrexhams greatest centre forward Tommy Bamford.
Oes oes gyda chi berthynas da gyda'ch tafarn lleol, beth am holi i weld os fyddent yn fodlon cael casgen neu ddwy?
The lagers will go on sale around the [Wrexham] area on June 17th. Any pubs wishing to stock them should contact Peni Coles on 01978 261884.

, , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 9:42 am

0 sylw:

Gadawa sylw