<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGalestarrak gara (Cymry ydym ni)

2.5.06

Dwi newydd ddod ar draws blog o'r enw galestarrak gara ('Cymry ydym ni' neu 'Da ni o Gymru' mewn Basgeg) gan foi o'r enw Alwyn sy'n mynd i Wlad y Basg i wylio'r gêm.

O be dwi'n ddeall mae Alwyn yn gyfarwydd â'r wlad a phwrpas y blog yw rhannu gwybodaeth a chynnig awgrymiadau am lefydd i fynd a gweld ayyb tra chi draw, wedi ei selio'n bennaf ar Donoista. Mae'n flog ar y cyd gyda 6 cyfrannwr, ond mond Alwyn sydd di postio hyd yma.

Dwi newydd gael syniad, sef dechrau 'pwll' ar Flickr o'r enw galestarrak gara, beth am ymuno?

Hefyd, beth am gofrestru â Tagzania sydd rwan ar gael yn Gymraeg a dechrau tagio llefydd rydych am ymweld â gyda'r tag galestarrakgara

, , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:10 pm

1 sylw:

Gah, fy llygaid. Mae'r flog 'na'n anodd i fi i ddarllen.
sylw gan Blogger Chris Cope, 5:53 pm  

Gadawa sylw