<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddFi ar South Park

10.5.06

Dyma Tom yn fy nhagio ar gyfer gwneud cymeriad South Park ohonof fy hun.

RhysSP

Mae braidd yn sbwci cymaint mae'n edrych fel un Tom, jyst mod i'n edrych yn flîn (fel arfer).
Dewisiais gefndir dosbarth ysgol gan mod i di treulio ddoe a heddiw yn yr Ysgol Gyfun lleol yn rhoi cyfweliadau ffug i'r dysgyblion druan. Chwarae teg i South Park am fod a dewis crys-T M.A.C. ar fy nghyfer.
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:57 pm

1 sylw:

Mae'n sbwci, wir! ;)
sylw gan Blogger Tom Parsons, 6:26 pm  

Gadawa sylw