<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddEich barn am mentrau-iaith.com

12.5.06

Yn dilyn fy sylw (dyfynnu fy hyn rwan - trist) ar fy mlog arall, hoffwn ofyn am sylwadau rhai pobl. Mae gwefan mentrau-iaith.com ar fin cael ei ail-wampio, ac mae Bwrdd yr Iaith wedi fy ngwahodd (ydy nhw'n gall?) i drafod synaidau am beth ddylsai fod arno. Dwi'n eitha hoffi edrychiad y wefan, ond does fawr neb arall yn, ond dwi ddim yn meddwl bod yr e-chlysur cystal ag y gallai fod.

Dwi ddim yn siwr iawn beth yn union sydd am gael ei newid - nac ychwaith pa wahaniaeth wnaiff fy adborth gan fod cwmni arall wedi cael y cytundeb ar gyfer y gwaith yn barod (ac felly wedi derbyn briff dybiwn?) ond dwi am fynd beth bynnag. Meddwl oeddwn i byddai cael ffrwd RSS neu ATOM yn ddefnyddiol, a'r gallu i ymchwilio yn ôl dyddiad/lleoliad/math o weithgaredd, yn debyg i beth ellir ei wneud ar wefan gwych Curiad.

Sgin rhywun arall sylwdau hoffn i mi eu pasio ymalen (rhai gweddus plîs)?
postiwyd gan Rhys Wynne, 3:17 pm

0 sylw:

Gadawa sylw