<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddY Gerddi Fotaneg amdani

27.4.06

Yn ôl y Western Mail, os ydych yn chwilio m rhywbeth gwahanol i wneud dros benwythnos Gŵyl y Banc, beth am y Gerddi Botaneg?

gardd fotaneg
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:52 am

3 sylw:

Hi hi hi! Pole dancing. Oes na ffi mynediad? ;) (cover charge)
sylw gan Blogger Tom Parsons, 2:29 pm  

Dwi ddim yn gyfarwydd a threfnaidau talu i bethau fel hyn!

Er mae pris mynediad i'r Gerddi mor fflipin drud, byddwn un gobethio na fyddai rhaid talu'n ychwanegol i wylio'r merched (er ni ddylid cymeryd yn ganiataol mai merched fydd yn gwneud y dawnsio!)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 10:23 am  

Dim ond 'taflu y peint' da ni yma ydy i lawr y gwddf, nid ar bandiau. Ond yn eu taflu nhw ar crysau y merched yw diddorol.
sylw gan Blogger James, 12:31 pm  

Gadawa sylw