<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddKaixo, dwi'n ôl

25.5.06

Dwi wedi bod yn ôl o Wlad y Basg ers 2 ddydd rwan, ond rhywsut dwi wedi llwyddo cael anwyd a ddim hyd yn oed yn teimlo fel blogio eto - dwi heb dynnu'r lluniau oddi ar fy nghamra hyd yn oed. Bydd hanes y daith a tipyn o luniau yma'n fuan dwi'n gaddo. Yn y cyfamser, dyma lun ohona i a sawl cefnogwr Cymru arall wedi ei gymeryd o bapur newydd Deia.

Wedi ei gopio o flog Madarch Eithafol

, , , , , , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:44 pm

3 sylw:

P'un wyt ti yn y llun? :) - Roedd dy daith i Wlad y Basg yn da amgen na y gemau? Dydy fy ngwyliau nesaf ddim hyd oni Mis Gorffennaf, all i ddim yn aros.
sylw gan Blogger James, 3:28 pm  

Teimlwch yn well, Rhys!
sylw gan Anonymous zoe, 3:55 pm  

Dwi yn y gornel uchaf ar y chwith, tua tri rhes i lawr - yn edrych yn flin fel arfer. Y pel-droed oedd prif bwraps y daith ond hefyd roedd yn gyfel gwych i ymweld á gwlad y Basg gan fod ni fel Cymry yn edmygu'r Basgwyr am y modd maen't yn gwarchod eu hiaith a'u hannibyniaeth.

Dwi ychydig yn well wan diolch Zoe
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:30 pm  

Gadawa sylw