<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddSŵn taran o fy mol.

21.4.06

PEIDIWCH Â CHLICIO ar y ddolen os ydych eisiau bwyd!!

wŷbacwnsglodsaphâpob - un o fy hoff gyfuniadau ar yr achlysuron prin dwi'n mynd i gaffi greasy spoon, a theitl y blog yma sy'n adolygu caffi's Prydain (ond mond un yng Nghymru mae wedi adolygu hyd yma). Mae perchennog y blog hefyd wedi gwneud rhywbeth tebyg gyda yn UDA

Mae'n gwahaodd cyfraniadau:

Open Sauce [hi hi - ti'n dallt?]
I've got these various blogs about cafes. I love cafes. But it's gradually dawning on me that I'm not going to be able to visit every cafe in the world. So I'd love to invite your contributions. If you want to do a cafe entry like one of these then please do, just send it to me - russell at russelldavies.com and I'll put it up.
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:12 pm

0 sylw:

Gadawa sylw