<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMenter Iaith Bilbao

3.4.06

Sori os dwi'n diflasu chi gyda'r holl fusnes Gwlad y Basg yma - ond tyff!

Zenbat Gara
Zenbat Gara is a culture associtation devoted to promoting the Basque language so that speakers can live everyday life completely in euskara. We want to create a Basque speaking environment in Bilbao, a reference for Basque spakers in a city in which euskara is a minority language, organizing various initiatives.

Mae'r mudiad yma hefyd yn rhedeg, gorsaf radio, Caffi/Canolfan Iaith a Gwesty a bar glan môr

Bilbo Hiria
Gorsaf radio Basgeg ar gyfer Bilbao. Yn ôl gwefan yr orsaf mae 50,000 o siardwyr Basgeg yn y ddinas (allan o boblogaeth o dros 350,000), felly fel canran, debyg iawn i'r nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd (40,000 allan o 300,000). Tudalen Saesneg yr orsaf.
Irratia
Sioe ar orsaf Bilbo Hiria sy'n sôn am dechnoleg a'r wê, yn arbennig rhai yn yr iaith Basgeg. Tudalen Saesneg

Kafe Antzokia
Hen theatr sydd rwan yn gaffi/canolfan iaith a lleoliad gigs (a bar gobeithio)

Arrigorri
Gwesty a thafarn ym mhentref glan môr Ondarroa, rhwng Bilbao a Donoista.

postiwyd gan Rhys Wynne, 12:50 pm

0 sylw:

Gadawa sylw