<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDdim yn gall!

7.4.06

Iesu, mae'r Basgwyr yn mwynhau eu Stwnsh. Beth sy'n fy mhoeni i ydi be sy'n mynd i mewn i'r stwnsh. Mae Bilbao.bi (Basges a Sbaeneg yn unig) yn gyfuniad o luniau, mapiau a blogiau o'r ddinas. Mae fel PubsCymru a BigCardiff, ond ar lefel arall. Cliciais ar y tag 'Bar' ac yna, er nad oes fawr o Sbaeneg gyda fi, sylwais bod modd chwilio am rai gyda'r tag, droga, cocaina a hachis! Dwi erioed wedi, nad byth eisiau trio'r Powdwr Martsio Periwaidd, ond handi gwybod ble mae croeso i'r gwyrdd ;-)
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:54 am

1 sylw:

Hoffi'r blog influence! Wedi ychwanegu linc iddo! Hwyl, Carwyn
sylw gan Blogger carwynfowler, 1:29 pm  

Gadawa sylw