<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGa'i awgrymu.....?

10.4.06

Yn y gorffenol, wrth addasu patrymlun fy mlog, dwi wedi llwyddo gwneud smonach. Mae defnyddio'r botwm rhagolwg yn swnio'n beth digon diogel i'w wneud, ond eto llwyddais i arbed rhywbeth anghywir. Mae gan Thur awgrymaid, sef addasu'r patrymlun all-lein (offline yn ôl y Gronfa Genedlaethol o Dermau). Mae'n swnio'n amlwg, ond mae'n gyngor da ac efallai o ysytried pa mor anhylaw mae Blogger yn gallu bod weithiau, gall fod yn ffordd cyflymach a rhoi rhagolwg mwy cywir i chi. Dyma sut mae mynd ati.
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:33 am

0 sylw:

Gadawa sylw