<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddFfair Werdd 23-24/4/06

20.4.06


An indoor public show filled with traders and organisations from all areas exhibiting environmentally friendly solutions. Green solutions are out there to consumer issues but they can be hard to find, this event is your green marketplace.
Dwi'n gobeithio mynychu DaisyChain Live dros y penwythnos. Mae'n rhyw fath o ffair/arddangosfa o bethau 'gwyrdd'. Cynheli'r safle'r Sioe 3 Sir yn Malvern, sydd tua awr i ffwrdd o Gaerdydd.

, , , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 8:12 am

0 sylw:

Gadawa sylw