<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddChwarae duw yn yr ardd

12.4.06

Mae'r rhestr 'pethau i'w wneud' ar y tŷ yn un di-ddiwedd. Wedi llawer o dîn-droi, dwi'n rhoi fy hun ar waith. Tua chwarter ffordd trwodd dwi'n sylweddoli pam mod i mor amahrod i ddechrau'r job, ond erbyn hyn mae'n rhy hwyr.Ar hyn o bryd dwi'n ceisio lladd dau 'dreyn â'g un carreg (maddeuch i mi am y cyfieithiad), sef cael gwared o llwyth o bridd sydd wedi ymgaslgu ar waelod yr ardd wedi i mi symud "rockery" y cyn berchenog, a chael gwared a phant mawr ar y lawnt. Agwrymiad Sarah oedd roi'r pridd ar ben y glaswellt, ei lefelu a hau hadau glaswellt, ond penderfynias i mai codi tywarch fyddai orau a rhoi'r pridd oddi tano (fel rhyw gartŵn Tom & Jerry, ble codi'r y carped a sgubo'r llanast oddi tano). Amser a ddengys.

Mae'n fy atgoffa o un o fy hoff gemau Amiga pan yn iau, sef Populous.
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:17 am

0 sylw:

Gadawa sylw