<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddJôc y dydd

20.4.06

Dyfyniad gan Rhodri Morgan, comediwr enwocaf Cymru oddi ar wefan Assembly Labour News
I am proud that we have boosted the Welsh language and given Welsh speakers more opportunities to live their everyday lives through their first language. It is our Welsh Labour team that is delivering more powers for our National Assembly.

Mae diddordeb mawr gyda fi glywed mwy am sut mae Llafur wedi cynyddu cyfleoedd unigolion i fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd, byddwn i'n dweud mai pobl fel Peter Hain sy'n ymdrechu fwyaf dros gyfyngu pwerau'r Cynulliad.
postiwyd gan Rhys Wynne, 1:35 pm

0 sylw:

Gadawa sylw