<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddRhys Wynne PhD

27.3.06

Dwi'n mwynhau darllen erthyglau Rhys a Dogfael yn Barn, ac roedd yn braf darllen erthygl Nic yn rhifyn diwethaf Y Faner Newydd am fy hoff grŵp Datblygu. Does gyda fi ddim y ddawn i ysgrifennu, felly mae'n anhebygol y gwelwch fy ngeiriau doeth yn y cylchgronnau hyn, ond dwi wedi llwyddo cael rhywbeth wedi ei gyhoeddi yn y New Scientist o bob man!
Dwi heb ddarganfod ffordd o wyrdroi y broses moeli na dim felly, ond draw ar negesfwrdd gwefan Urban75, dyma rhywun yn gofyn am gyfieithiad Cymraeg o
No-one will ever spot our plans for world domination

Doedd ddim yn fodlon dweud ar gyfer beth, ond wedi i mi anfon cyfieithiad ato/ati mewn neges breifat, dyma fo(neu hi)'n anfon dolen at yr erthygl hwn, gyda fy ngeiriau i yn yr ail erthygl. Mae'n sdori ddi-ddim sy'n gwneud fawr dim synnwyr ond mae'n gwneud fi'n hapus beth bynnag.
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:24 am

2 sylw:

Llongyfarchs, gyfaill.

Falch dy fod di wedi joio'r peth yn y Faner. Jyst aros nes i ti weld y stwff bydd ar datblygu.com...
sylw gan Blogger Nic Dafis, 8:40 pm  

Dwi edrych ymlaen yn arw at y wefan
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 7:28 am  

Gadawa sylw