<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMwy o wlad y Basg

27.3.06

Fel dwi wedi dweud yn barod, dwi'n mynd i wlad y Basg i wylio gêm pêl-droed rhwng Cymru a Euskal Selekzioa (tîm cenedlaethol Gwlad y Basg)

Kit pêl-droed GyB


Mwy o ddolenni

Pamffledi Llwybrau Cerdded ar ffurf PDF. Mae Bilbao yn rhanbarth Bizkaia.

Yn ôl y daflen hwn* (tud 2), mae'r gêm draddodiadol Pala yn cael ei chwarae yn Club Deportivo, Bilbao ar Ddyddiau Llun, Iau, Sadwrn a Sul drwy'r flwyddyn.

*Mae'r daflen hefyd yn sôn am drealon cŵn defaid, ond mae hwn yn mis Medi yn anffodus.
postiwyd gan Rhys Wynne, 12:56 pm

0 sylw:

Gadawa sylw