<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddBlogio, Tagio a Mapiau amlieithog

29.3.06

Wedi bod yn chwilota mwy am Wlad y Basg, beth arall?

The English Cemetery, blog tairieithog (Basgeg, Sbaeneg a Saesneg) gan Luistxo sy'n gweithio i gwmni sy'n
dedicated to making the Internet a truly global experience through internationalization and localization services.

Mae'r blog yn canolbwyntio ar bethau technolegol ran fwyaf, felly ddim lot o ddefnydd ar gyfer ymchwilio ar gyfer y daith, ond dwi wedi dod ar draws ambell beth diddorol, fel gwefannau mapio (sydd o ddefnydd) a llawer am feddlawedd yn ymwneud âg amlieithrwydd ar y wê (sydd dros fy mhen i, ond dal yn ddifyr):

Maps.ask.com: Gwefan mapio tebyg i Google Earth a Multimap, ond gyda sawl elfen defnyddiol fel cyfarwyddiadau fel route-planner

Tagzania: social software meets tagging and folksonomies. Mixing Google Maps with the strategy of del.icio.us.
Gwefan mapio côd agored, ble gelli'r ei addasu i'ch iaith eich hun, ac sy'n gallu ymdopi â llefydd gyda enwau mewn sawl iaith. Gallwch ei ddefnyddio i greu mapiau fel 'Tafarndai Aberystwyth', 'Maesydd pêl-droed Cymru' neu Amgueddfeydd Paris. Mae'n debyg mai rhywbeth fel hyn mae Dafydd wedi wneud gyda'r Gigfap.

Blog Tagzania


Blogak.com yw gwasaneth blogio tebyg i Blogger, ond mewn Basgeg

Bitakora: Sustem tagio amlieithog (dwi'n meddwl - dwi ar goll erbyn hyn!)


, , , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:06 am

3 sylw:

Yes. It's me. No, I don't understand welsh, but if you wish to see Tagzania or Bitakora, the blogging product, in Welsh, write some lines to get in contact ;-)
sylw gan Anonymous Luistxo, 1:07 pm  

Hi Luistxo

Having Tagzania in Welsh would be great - it looks a really usefull tool. I'm not very technically minded so I'm not sure what Bitakora does exactly.

I might suggest to a few people about getting together to translate a localized Welsh version of Tagzania. If there's sufficient interest I'll certianly be in contact - Eskerrik asko.

I'm visitng Bilbao in May to watch Basqu XI v Wales at football, and that's how I came across your blog.

Can you recomend any decent non-touristy bars/places I should visit in Bilbao/Donoista?
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 2:10 pm  

Hi Rhys. Send me a msg to tagzania@gmail.com and we will go on with those ideas...
sylw gan Anonymous Luistxo, 6:14 am  

Gadawa sylw