<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddMae fy mhen bach moel yn chwyddo

24.2.06

A'i dyma pinicl fy ngyfra blogio, sef cael fy nhagio? Na dwi heb gael fy rhyddhau o'r carchar yn gynnar, ond mae Dwlwen wedi fy nhagio ar ei blog am Pedwar peth....

It goes something like this..


Pedwar swydd dw i wedi’u cael
1. Twtio burath Meirion Davies y Fron (Masnachwr Amaethyddol)
2. Golchi llestri yng ngwesty cwpwl afiach o dde ddwyrain Lloegr
3. Gofalwr rhan amser yn Sain Ffagan
4. Mewn canolfan alwadau Cyllid y Wlad (wancars)

Pedwar ffilm gallaf eu gwylio drosodd a throsodd
1. Trainspotting
2. Withnail and I
3. Twin Town
4. La Haine

Pedwar lle dw i wedi byw ynddyn nhw
1. Prion
2. Bangor
3. Ynys Llanddwyn
4. Caerdydd

Pedwar rhaglen teledu dwi'n eu caru
1. Rownd a Rownd
2. No Angels
3. Desperate Housewives
4. Sky Sports News (ar yr adegau prin dwi'n cael gafael ar y remote)

Pedwar lle dw i wedi bod ar wyliau
1. Chwilog
2. Pennsylvania
3. Barcelona
4. Seland Newydd

Pedwar o’m hoff brydau bwyd (dim mewn unrhyw drefn!)
1. Sdiw cig eidion mam
2. Pizza ham, olewydd a madarch
3. Cyri llysieuol Sarah
4. Brechdannau

Pedwar gwefan dw i’n ymweld â nhw bob dydd
1. maes-e
2. Bloglines
3. Red Passion
4. Yahoo

Pedwar lle hoffwn i fod y munud hwn
1. Yn Saethu Paent (Paintball)
2. Yn gwylio Wrecsam
3. Mewn tafarn dawel sy'n gwerthu cwrw da gyda ffrindiau
4. Mewn Cymru Rydd

Pedwar blogiwr dw i’n eu tagio
1. Mei
2. Darren
3. Aqua Fortis
4. Carwyn


(byddaf wedi tagio Chris a Tom, ond roeddynt mor amyneddgar ac wedi tagio eu hunain!)
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:47 am

0 sylw:

Gadawa sylw