<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d1473940451298658911', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddCrochenwaith

24.2.06


Mae mwy nag un Crochenydd o sir Caerffili. Uchod mae Tony's Gorilla Warfare gan grochenydd ifanc o Gilfach o'r enw Mathew Jones. Mae'n rhan o gasgliad a wnaeth yn ystod yr ymgyrch etholid cyffredin diwethaf gyda photiau'n adlewyrchu prif bleidiau ac un yn adlewyrchu apathi etholwyr. Mae hefyd wedi gwneud casgliad am y tabloids.

Mwy o waith Mathew.

Yn ogystal a gwnud gwaith delf mae Mathew ar fin dechrau busnes ei hun ble mae'n dod ag olwyn droi a chlai ac yn gadael i bobl wneud potiau eu hunain. Mae eisioes yn gwneud hyn yn y clybiau ieuenctid lleol ac mae wedi gwneud dau sesiwn i'r Fenter.
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:29 am

2 sylw:

NICE ONE RHYS! Mae yn edrych sbongoli....
sylw gan Anonymous Matt Jones, 2:39 pm  

Byddi di'n fyd enwog rwan wedi i'r holl bobl sy'n darllen fy mlog weld lluniau o dy waith....
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 4:04 pm  

Gadawa sylw