<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddRhy ddiog i dagio? (Technorati Tag Generator)

20.1.06

Dwi wedi bod yn defnyddio Technorati ers sbel, ond i fod yn onest dwi'n gweld ei broses tagio bach o sdrach. Yn aml iawn dwi'n unai anghofio, neu ddim yn trafferthu. Gan nad oes modd gosod categoriau gyda Blogger, dwi wedi dechrau defnyddio rhyw hanner dwsin o dagiau poblogaidd fel categori (gwelwer ar y dde), felly byddai'n gwneud synnwyr tagio'n rheolaidd ond diogyn ydw i.

Diolch byth nad yw pob Rhys Wynne yn y byd mor ddiwerth a fi, ac mae'r Rhys Wynne yma wedi dylunio tecyln bach o'r enw'r Technorati Tag Generator. Mae'n hawdd iawn i'w lawrwytho ac mae hefyd yn hawdd i'w ddefnyddio. Cwbwl rydych yn wneud yw:
-agor y rhaglen
-teipio mewn cymaint o dagiau a hoffech mewn blwch
-gwasgu 'Generate'
-gwasgu 'Copy to clipboard'
-yna rydych yn gludo'r côd wedyn ble bynnag hoffech iddo ymddangos ar ei post (ar y gwalod fel arfer)

a Robat yw eich ewythyr

, ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 2:35 pm

8 sylw:

Esgusodwch fi am swnio'n hollol technologically challenged, ond ydw i'n gywir meddwl mae rhaid bod aelod o Technorati yn gyntaf, wedyn lawrlwytho'r Tag Generator?

Dw i wedi bod yn eisiau, na, chwennych tagiau ar gyfer categoriau ar fy mlog i, ond does dim ohonyn nhw ar Blogger.
sylw gan Blogger a. fortis, 3:12 am  

Cywir. Yn gyntaf rhaid cofrestru gyda Technorati, yna rhaid 'hawlio' (claim) pob blog yn unigol (os oes mwy nag un blog gyda chi).

Wedyn gelli'r defnyddio'r Tag Generator er mwyn hwylusdod i chi.

O ran defnyddio Technorati i sefydlu categoriau ar Blogger, efallai byddai'n syniad gosod blwch ymchwilio fel sydd gyda fi ar y chwith ar gyfer Technorati.

Be wnes i oedd rhoi 'Pél-Droed' yn y blwch a dewis 'chwilio y blog yma', yna defnyddio 'url' y canlyniad ymchwilio (search result) fel categori. Gwneud synnwyr???
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 4:01 pm  

Fy Cymraeg i ydy ddim yn dda, sori i ti ddim yn dallt fi.

Diolch am beth ti'n dweud am Technorati Tag Generator, dwi'n hapus ti'n hoffi o ac yn meddwl o ydy defnyddiol. :)
sylw gan Blogger Rhys, 11:39 pm  

Na, diolch i ti :-)
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 4:00 pm  

....hefyd, wyt ti wedi clywed am BlogCymru.com? Mae'n cynnwys blogiau gan pobl o Gymru.
....also, have you heard of BlogCymru? It's an aggregator of blogs by Welsh folk.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 4:02 pm  

ie, dwi wedi glywed am Blogcymru, rhaid i mi ysgryfennu e-bost efo linciau i fy blog i mynd am blogcymru.
sylw gan Blogger Rhys, 5:46 pm  

Diolch, Rhys, mae hynny'n helpu. Ond nawr mae cwestiwn arall 'da fi. Pan mae Technorati yn ymchwilio postiau ar y blog, ydy e'n ymchwilio'r tags ar waelod y post, neu ydy e'n jyst ymchwilio geiriau yn y post ei hun? Neu'r ddau??
sylw gan Blogger a. fortis, 9:09 pm  

Weeeel, dwi'n meddwl mai cyfuniad o'r ddau. Mae cael tagiau yn ei wneud yn haws i Technorati dod o hyd i rhywbeth (dwi'n meddwl), ond mae weithiau'n dod o hyd i pyst sydd jyst yn digwydd cynnwys y gair hefyd.
sylw gan Blogger Rhys Wynne, 8:50 am  

Gadawa sylw