<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddDell yn arwain y ffordd gyda hyrwyddo'r Gymraeg

23.1.06

O PhotoshopNews.com

Dwi weithiau'n meddwl petai sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru'n danfon gohebiaeth allan yn Gymraeg yn unig ac yna'n cynnig fersiwn Saesneg os ydych eisiau un (yn lle'r ffordd arall rownd) byddai'n ffordd da o fesur y gwir alw am wasanaeth Cymraeg - a gwneud i'r di-Gymraeg yng Nghymru brofi sut wasaneth mae siaradwyr Cymraeg yn dderbyn. Yn amlwg byddai hyn yn codi gwrychyn llawer.

Wel, mae'r cwmni Dell wedi gwneud dechreuad ta beth (er yn ddi-arwybod mae'n siwr) drwy anfon cyfrifiaduron allan i bobl gyda'r fersiwn Cymraeg o Windows wedi ei rag-osod. Ac mae hyn wedi achosi problemau (yn ogystal a'r amlwg):
Dell computers sold in the UK as of late 2005 ship with a new Windows XP SP2 OEM version, which has the language set to Welsh by default. This setting causes Photoshop and the Editor of Photoshop Elements to freeze.

Er bod yn stori digon doniol ac yn broblem hawdd i'w datrys, mae'n codi'r cwestiwn sawl rhaglen gyfrifiadur sydd ddim yn mynd i weithio'n iawn gyda'r fersiwn Cymraeg o XP?
postiwyd gan Rhys Wynne, 11:21 am

0 sylw:

Gadawa sylw