<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9291287\x26blogName\x3dGwenu+dan+Fysiau\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://gwenudanfysiau.blogspot.com/\x26vt\x3d-4875363306407869682', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gwenu dan Fysiau

Llawlyfr y Piwritan NewyddGraffiti yn y 'dogaeth

23.1.06


Yn ddiweddar dwi wedi sylwi ar gyfres o graffiti (cyfreithlon) o gwmpas Treganna a Phontcanna. Mae'n ddeiniadol iawn ac wrth un mae cyferiad gwefan www.peacefullprogress.co.uk. Mae'r wefan yma'n llawn o engrheifftiau graffiti gan wahanol artistiaid sydd wedi eu lleoli yn ne Cymru, ac un dwi'n hoff iawn ohono yw gwaith Grow.
Mae rhai o'r artistiaid (neu BBoys) wedi ymddangos ar Uned 5!

, , ,
Generated By Technorati Tag Generator
postiwyd gan Rhys Wynne, 10:53 am

0 sylw:

Gadawa sylw